Jaka długa może być lista Polaków, którzy swoje życie poświęcili poszukiwaniu innych cywilizacji, badaniu nieznanych miejsc, odkrywaniu świata, a także podróżowaniu w szczególny sposób? Czy wszyscy pamiętają ich nazwiska? Długie zestawienie może zająć miesiące, albo nawet lata i rozciągać się przez ponad 1000 lat Państwa Polskiego…

Wśród Wielkich Podróżników znajdują się Polacy, których odkryto, wpisano na karty historii, ruszono ich śladami przez świat, znajdują się również tacy, o których zapomniano. Czas, więc przywrócić ich pamięć. Szereg wspomnień i egzotyka poszukiwań. Zapraszamy również współczesnych globtroterów, którzy przemierzają świat.


KONKURS '2014 – Badacze, odkrywcy i podróżnicy

Pionierzy polskich wypraw i ekspedycji, współcześni poszukiwacze szczęścia.

Celem konkursu jest znalezienie przygody, zdobycia wiedzy i rozbudzenia w sobie pasji.


Prace zgodnie z regulaminem prosimy przesyłać na adres: redakcja.dookolaswiata@gmail.com 

Chcielibyśmy, aby nadesłane prace zawierały listę osób, które Waszym zdaniem zmieniły historię, zasięg terytorialny podróży, bieg badań i odkryć, a także realizowane pomysły. Każda z postaci powinna zostać opisana w kilku zdaniach. Wszystkie informacje zawarte zostały w regulaminie.

Prace będą ocenione przez Komisję Konkursową w składzie: 

Agnieszka Siejka – podróżniczka, inicjatorka i uczestniczka Pierwszej Polskiej Kobiecej Zimowej Ekspedycji Newtontoppen i wielu samotnych wypraw na Półwysep Arabski i inne strony świata
Marek Fiedler – kurator Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, podróżnik, tłumacz języka Indian północnoamerykańskich, syn Arkadego Fiedlera pioniera polskich podróży, badań i odkryć.
Piotr Makos – geograf; w latach 2002-2008 członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego; autor i producent oraz kierownik produkcji filmów dokumentalnych i audycji telewizyjnych (obecnie „Wojciech Cejrowski. Boso”); od 1991 roku miłośnik bezpośredniego kontaktu z aktywnymi wulkanami.
Maciej Klósak – podróżnik w pogoni za zaćmieniem słońca, uczestnik wyprawy autorskiego przejścia Jurka Majcherczyka Przez Kanion Colca do Źródeł Amazonki, Kamerun 2014 – Śladami pierwszej Polskiej wyprawy do Afryki 1882-1885.

Wśród zgłoszonych prac zostaną wybrane trzy najciekawsze relacje. Autorzy otrzymają nagrody w postaci książek, odzieży i sprzętu turystycznego oraz sportowego. Każdego miesiąca będzie również odbywało się losowanie nadesłanych zgłoszeń, wylosowane zgłoszenia otrzymają upominki. Wyniki zostaną opublikowane na www.dookolaswiata24.pl


REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie
„Badacze, Odkrywcy i Podróżnicy. Pionierzy Polskich Wypraw i Ekspedycji”
II. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest redakcja magazynu podróżniczego „Dookoła Świata”
  III. UCZESTNICY KONKURSU
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
  prawnych i osoby o ograniczonej zdolności prawnej za zgodą swoich opiekunów prawnych. Miejsce
  zamieszkania uczestnika Konkursu nie musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc
  udział w Konkursie brać mogą także członkowie Polonii oraz inne osoby posługujące się językiem polskim
  w stopniu umożliwiającym im wykonanie pracy konkursowej.
 3. Osoba, która spełnia wskazane powyżej warunki oraz poprawnie zgłosi swój udział w Konkursie, zwana
  będzie w dalszej treści Regulaminu Uczestnikiem.
  IV. CELE KONKURSU
 4. Konkurs organizowany jest w celu popularyzacji wiedzy o historycznych i współczesnych osiągnięciach
  Polaków i osób polskiego pochodzenia na niwach geografii, etnografii, etnologii, kultury etc.,
 5. Celem Konkursu jest również szersze zainteresowanie magazynem podróżniczym „Dookoła Świata” i
  powiązanym z nim portalem http://dookolaswiata24.pl/, a także promowanie społeczności owego
  portalu.
 6. Pośrednie cele Konkursu stanowią ponadto: promocja piśmiennictwa o tematyce turystycznopodróżniczej, historycznej, kulturalnej, kształtowanie postaw czytelniczych, wzbudzanie zainteresowania
  historią, geografią i innymi dziedzinami wiedzy.
  V. NAGRODY
  Organizator przyznaje trzy równorzędne nagrody dla najlepszych prac.
 7. Nagrody zdobytej w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny bądź na inną nagrodę.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody. Wszelkie reklamacje
  dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 8. Zwycięzcy w Konkursie nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 9. Nagroda jest powiększona o część pieniężną nagrody, równą wartości podatku dochodowego należnego
  na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości 10%
  całości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona
  odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
  VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne wraz z przesłaniem zgłaszanej pracy na adres mailowy do redakcji (redakcja.dookolaswiata@gmail.com)
 11. Praca ma mieć maksymalnie 10.000 znaków, spis źródeł literaturowych, zdjęcia, zdjęcia archiwalne.
 12. W Konkursie wezmą udział poprawne zgłoszenia przesłane do dnia 30 czerwca 2015 r.
 13. Poprzez przesłanie pracy konkursowej Uczestnik jednocześnie:
  a) potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia;
  b) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora newslettera z informacjami związanymi z
  portalem http://dookolaswiata24.pl/ i czasopismem „Dookoła Świata”;
  c) wyraża zgodę na swoje członkostwo w społeczności portalu http://dookolaswiata24.pl/.
  d) Wyraża zgodę na publikacje pracy konkursowej w postaci artykułu na portalu
  www.dookolaswiata24.pl, w magazynie Dookoła Świata i portalach zaprzyjaźnionych,
  świadczących wzajemne usługi – w ramach promocji.
 14. Uczestnik, którego praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, stanie się Zwycięzcą i tym
  samym uzyska prawo do odebrania nagrody.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego
  niezależnych, np. wskutek awarii łącza internetowego bądź systemu Uczestnika.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych bądź
  danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje
  dyskwalifikacją i odebraniem prawa do nagrody.
 17. Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa do przesłanych
  treści oraz wyraża zgodę na ich publikację przez Organizatora.
 18. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw
  własności intelektualnej bądź dóbr osobistych osób trzecich, związanych z nadesłanym zgłoszeniem i
  pracą.
 19. Uczestnik, zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie
  z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na poszczególnych
  polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu,
  zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne
  odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub
  bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany,
  utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści.
  VII. DANE OSOBOWE
 20. Uczestnik, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na publikowanie swoich danych osobowych,
  rozumianych, jako imię i nazwisko, podanie autora treści.
  VIII. JURY I PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
 21. Prace oceniane będą przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
 22. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Agnieszka Siejka, Marek Fiedler, Piotr Makos i Maciej Klósak.
 23. Prace uczestników poddane zostaną subiektywnej ocenie członków Komisji Konkursowej. Pod uwagę
  brane będę takie cechy prac, jak: opis postaci i uzasadnienie wyboru, treść i forma opisów, w tym ich styl, staranność językowa, dobór informacji o poszczególnych osobach, ciekawość i unikatowość przedstawionych informacji.
 24. Od decyzji Komisji Konkursowej w kwestii wyboru zwycięzców Konkursu nie przysługuje zażalenie ani
  żadna inna forma reklamacji.
  IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRODY
 25. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego zakończeniu, na stronie http://dookolaswiata24.pl/
 26. Osoby, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powiadomione zostaną o wygranej
  drogą e-mailową lub telefoniczną.
 27. Nagrody przesłane zostaną Zwycięzcom na adres podany w zgłoszeniu.
  X. UWAGI KOŃCOWE
 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 29. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia – 17 luty 2015 rok.